دلائل خواب زیاد

ژنتیک- صدمات مغزی- افسردگی- نارسائی کلیه - کمخونی - بیماری خستگی مزمن و فیبرو میالژی
وجود بعضی بیماریهای خواب مثل : قطع تنفس هنگام خواب - پای بی قرار - ‌ِحمله خواب Narcolepsi

کسانی که وزن بالا دارن احتمال اینکه دچار این قبیل مشکلات شوند ... بیشتر است
بعضی عفونتها مثل بیماری منو نوکلئوز

بی دلیل بودن هم یکی از دلائل است

/ 0 نظر / 13 بازدید